ಶಾಖೆಯವಾರು ವಿವಿಧ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿ (4 (1)ಎ
1
ಸಿಬ್ಬಂದಿ Est-1 Est-2 Est-3 Est-4 Est-5 Est-6 Est-7 Est-8
2
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ Hs-1 Hs-2 Hs-3          
3
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ /ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ              
4
ಸಮನ್ವಯ Download-1              
5
ತರಬೇತಿ              
6
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ Download-1              
7
ಅಲೆಮಾರಿ ಕೋಶ              
8 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆ Download-1                
9 ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿಎಸ್ Download-1